Zeynel Abidin Han - Merheba Heviya Min Kürtçe Şarkı Sözleri


Zeynel Abidin Han tarafından seslendirilen Merheba Heviya Min eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Merheba Heviya Min eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Merheba Heviya Min Sözleri

Merheba heviya min!
Di rojek e teng ü bekes de
Tü li ber dile min hati dinyaye.
Eş büne derman, şev büne ronahi.
Min hemü biranine xwe ji birakirine.
Tü büyi sersala emre min ü destpeka dilşahiye.

Merheba heviya min!
Bir ü bawerya min.
Janeke pewist ü dijwartir
Ji giringiyen xwezaye
Hebüna te ye li ser tünebüna min.
Xwe nüger dike; diafirine diwelidine
Wek bihareke terr wek zozaneke evra
Bitene bi…
Li nav çiyayen bilind ü heşinayiyen bedawi
Ne xem e…
Begüman singen te wek çetelen agir
Kenokiyen te zelaliya avi
Dizanim we biherike ji ewren heşin
Li ser axa Kurdistan

Leh elbet;
Hevi ji brindar dibin,
Dişken, digirin
Serde ji hesren çave eşen me hene.
Wek Latiniyan goti:
‘Le disa ji hevi bawer bike kü
Petivitir e Ji nan ü ave
Li ve dine ya nemirovahiye.’
Ji ber ve ye min
Ji girineke zer ü nerineke bi keder
Li ser tünebüna xwe te inayi.
Ji ber ve ye tü herdem heviya serbilinda bi…

Merheba heviya min
Wüsa diqewme gotin
Wek zinareki li ser dil
Cihe xwe vekiriye dilsozi
Girin ü ken
Herdü çemen xüşken hevin
Ji bine erd aram dişujinin
Hev deme
Tirs perçe bü
Bi endame xwe ye çeleng
Hawara mirovahi ajda li meji…
Li mejiye züha ü gej büyi
Te wi mejiyi qelişand.
ü ji ber ve ye kü;
Şilten hişk yen daren bi hezar salan miri
Edi avisin.

Le dizanim kü beri her tişti
Tü eşi, tü hesreta bedawi
Li ser birinamin janeki diji
Ne xem e…
Kor nebim, ker nebim
Radest ü bindest nebim
Bila tü eş bi li ser jana min
Ser sera ser çava
Bemiraz be ji mirin amin.