Zeynel Abidin Han - Keniya Te Kürtçe Şarkı Sözleri


Zeynel Abidin Han tarafından seslendirilen Keniya Te eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Keniya Te eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Keniya Te Sözleri

Li ser dilemin
Şitlen eşen te heşin dibin…
Biyani me ez, yeki xwe biyani
Ü diljan,
Ji ber ku , tu nini…

Nerinen ji çaven belagir
Jiyan ü vejiyan diherikin
Ez dimeşim hetta dawi
Tü beje bes ez dimrim….

EVİN,
Bingeha gerdüne ye dibejin,
Hemi pirtüken ji jorda keti.
EVİN,
bingeha hebüna min ü te
Ü sedemeke xwedamendi;
Ya jiyanbijan
Ya gülan ü sosinan
Berx u karikan
Ü zarokan….

EVİN,
giyana gerdüneye
Ü bey te
Peleke weşiyayiye ev dil
Li ser berfen çiyayen kilwe
Li ser texten ba ü bageran…

Di van deman de
Eş kişandine evin
Eşen ji evine tehn
Ser sere min ü ser herdü çavan…

Xwede bo çi?
Beri hezar sala
Ez hatim dinyaye
Ü min piştre ew diti.
Di bihareke harbuyi de
Min payizeya evineke birindar ajotiye
Lı zeviya daxwazen berdestkiri…

Le disa ji sed caran spas
ji bu xwedaye min ü te
Beri kü
Çaven teyi avaşini balamşini
U keskeşini
Bibinim bimrama….
Di kijan cihana wi aliye de
Bi cih dibum.
Bawer bike
Agiren dojehen asimanan ji
Bi bes ditineke te
Li ser singe min vedibin….

Le dizanim tü, guleke tenyayi
Di bin kendala dile min de.
Keniya teya zelal
Hawaran dike
Xezaleke bi lerzin
Ü hemi betebüna min
Yani qetünebüna min
Dibe şahmaran.
Were li we bi cih bibe
Xwe bijine.
Lı ser dilé min
Şilten keniya te heşin dibin
Were xwe biçine
Naaa
Min biçine

Ji ber veye
Ez her evara digrim
Ü siba bo min gül venekin ji
Li ser pelen daren spindaran de
Ez te dibinim
Te behn dikim
Tü dibi şahgüleki
Rojamin dibe bihişt,
Şevamin ya be xwew
Ü bekeys
Dibe ronahi

Ji sibe şeveqe hatta evare
Ji şeve hetta berbange
Eze nave te bibihisim
Ü eger denge teyi dawi
Li ber pencera xürfa min ase bibe
Ü eger tü bibeji bese
Ev evina be xer
Eze bimrim………

Naaa
Eger tü beji
EVİN xere kejandare
Eze nave te bikolim
Li ser basken eş u janen xwe
Bes ruye teyi biken,
Bes, te girjina teya delal
Bibejin xwe bi xwe
Ü tebigejim kü
Kanun nine
ü caran qet nehewceye jiyan,
Le xweşe wek nave teyi şerin
Ü keniya teya bi alawin
Li ser dile min bişewite
Nave te ü jiyan bişewite

Ji tere çi bejim
Çi bejim ji tere
Dileki rubarkiri bişinim
Lehiyeki ji agir
Ü paşi bejim
Tü dizani?
Ez bi vi agiri dijim

Ji tere çi bejim?
Ji tere çi
Ji keniya te
Eniya te
Ü xweşiya tere
Çi dihete gotin

Were çaven xwe bine
Li ber xwe dayne
Ji giriyeke ji şahiye
Li wan mezeke hedi hedi
Mina kü
Jİ nav cerge xwe lawa diki
Ji wan bipirse
Ew rengen deryaya lerzin
Ew alawen mawi u şin
We hedi hedi bejinete
Ez ji wan u ji te
Çi dixwazim

Le ez
ji wan çaven te
Ji wan rengen xweşawaz
Ji wan çavreşken
Wek şuşeyeke di nav avede
Ji awiren teyen keskenez
Ji wan ewiren teyén xencera birqin
Ez ji wan ü jite
Qet tişteki naxwazim…

Ew jimin ra dibejin
Jiyana te, ya be me
Çiyayeki sar u çemeki bi kesere
Zivistane
Le rojeke ji rojan
Berfen çiyaye dile te dihelin
Çeme te dibe lehi
Lehi dikişe bihar te
Ü li pereva evineke jibirkiri
Du nergizen derya mawi şin dibin
Ew herdü emin
Ew herdü em
Eger tü li we hina li benda min bi.