Xebat Şakir - Şevi Din Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Şevi Din eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Şevi Din eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Şevi Din Sözleri

Şevi din
axxxxxxx şevi din,
te hale min dit dilbere…?
be çawa ji nişkave
ez dinava tayen be dem de
ü xwehdaneka
mina lehiyen barane
ku xwe bi cane min de berdidan
dihatim gevizandin.

Ü ji eşa vi laşe ji hewhew keti
ku nema bersiven pirsen min dide,
bi tayen ku dijminatiya min dikirin ez di nav livina mirine de
dihünam.

Melkemote mirine,
ji bo xwendina Terqin ü Yasine
li ser delale te
li Şex ü Pireki digeriya,
le te bi naziyen xwe
bere wi ji min guhert
ü reya wi şaş kir,
min heviyek je kir
ku xwendina Terqin ü Yasina
bi min xweştir e
ji deve dilbereke
ku bi wan bisken xwe
xwedana ser riwe min ye zer büyi
bide ali
ü wan tiliken xwe
yen ji hevrişim
deyine ser herdu çaven min
ü abedi bigre.

Bera xatirxwestina dawi
bi ditina bejin, bal ü demen we be
ü ayet ü diwa dawi
ji çaven hengivin be.

Bila darbesta min,
li ser milen çar evindaran
li jooooora Diyare Feleke
li ciyeki bilind
ku ji her kesi ve diyar be,
binax bikin,
ü bila herdu kelen gora min,
ji guliyen dilbere bin.

Şevi din,
axxxxxxx şevi din
ji nişkava
taye berikirin ü ditina te
ez li ber ecacoka hestan birim,
cihe civane her şev,
bi heviya ditina demen te
ku dermane hemi eşen min in,
ü ditineka beri mirine
ji wi riwe ku ronahiya xwe
ji heyve diziye,
bi heviya ditin ü bihistina
we girnijina
ku hemi birinen laşe min
dikewine.

Tu hati…
ü te ez bi tene nehiştim
di ve şeva miri de,
ku ez ber bi mirine ve dajotim
bi hatina te re
mirine kone xwe
ji ware min bar kir,
tayen bebext
nema bi min karin,
lehiyen xuhdane
ji min re bün xunava evine,
diwaren odeya min
dise bi min re dikenin,
sterikan
ji min ü te re
dilana tekçüna mirine dikirin.

Ve şeva ker ü lal
be dengiya xwe xera kir
dil…
awazen xwe guhertin
ü bi ezinge hestan xwe gerim kir.

Tu dizane
ki ji hatina te hers bü???
Melkemote mirine,
gornebaş,
ü tevir ü beren
ku
li benda kolana gora evindareki
d
ü
r… bün
li Diyare Feleke.

Şevi din errrre şevi din
Tu…
büyi siware rewane hesten min
tu büyi
dilopa xwina
ku xwe ber dida ser rehen dil
vi dile
ku hedi nema kari bü
govenda jiyane bi re ve bibe
dile ku
li benda xatirxwestina dawi bü
dile ku dixwest
ji her kesi xatir bixwaze
le ji te… naaaaaaaaaaaaa .

Tu hati
ü te ez bi horiyan re
kirim govenda evine
ü ez kirim hiskiriye jine
ü li vi laşe miri
vegerand gera xwine.

Şevi din,
ere şevi din,
bi Xwede naye ji birkirin,
dela dile min
hevala hesten min
dermane birina min
awaza helbesten min

tu büyi,
te bimine
dildar ü hiskirya min

13. 09. 2006   Oldenburg / Elmanya