Xebat Şakir - Qizamin Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Qizamin eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Qizamin eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Qizamin Sözleri

Di govenda azadiye de,
tu her roj qedexeyan
bi min dide afrandin,
ü min diheli
didevane hilweşendina
malbateke bi şan ü rümet
bi kiryaren xwe.

Xatüna Fexra,
li ber pirozbüna jine
li ba min kem dimine,
ü leylayen welate roje,
di qeyidan de
di gevizin li ber azadiya te.

Tu
di nava çar diwaren serhişikiya xwe de,
her roj min birindar diki ü
xeleken azadiya xwe winda diki.

Di destpeka buhara xwe de,
tu xwe dispere diwaren derizi
ü di nava mij ü morane de,
govenda sergejiye digerine.

Ez zanim,
tu ber bi tekçüne ve diçe,
bi hespe serxweşiya xwe,
ü bi wan ramanen rüt ü tazi.

Ez dibinim
ku şeret nema bi ser dikevin
ü…
delaliya male
nema di himbeza dayike de
gerim dibe .

Bi be hişi,
tu xwe daveje nav ecacoka tunebüne
ü di govenda qeşmeran de,
mila di hejine.

Be telen
ku her roj,
dibin balgihen nezaniya te de
diyar dibin,
ew betelen tekçüna te ne,
betel ü xeleken winda büna tene,
betelen qedexene,
yen ku,
bi desten guren azadiya te
peyde büne,
roja azadiya te
zü diçe ava,
ü te
di nava taristana tekçünan de
winda bibe,
şiretkar bi te re westiya,
azadi,
be wate dimine
li ber serxweşiya beryaren te,
zanebün di nava xeleken  nezaniya te de
be çare ü dest giredayi dimine.

Her roj mina bilbile biyaniye
ez helbesta şirete,
bo te dubare dikim,
zanin çeka te ye,
li hember dijwariya jiyana rojava,
bi xwe baweri ü zanebün
ku bi hev re
biwerivin mejiye te
Entivirosa tekçünaye.

Berevaji kirina rasti ü derewa,
we zü
te bavejin hembeza
TORNADOYA tekçünen rojava.

Her roj,
tu gaveke düri rastiye dibe
ü………………?
xeleken tekçünen xwe zede dike.

Beza serseri,
te, ber bi çal
ü xefken tekçüna ve dibe
kezeba min parçe dike,
di nava beçaretiye de
min diwerivine ser bürkanen herse.

Ez dihelim
tu di revi
bi baye tunekirina xwe re
ez dişewitim ji bo te
tu benzina nezaniya xwe
bi reva agire kezeba min dadiki.

Azadi ü qedexe
serkeftin ü tekçün,
rasti ü derew
ji hev nediyarin li vi welate be dem sal.
Ez, ji kur
dest bi gera xeleken
şaşitiyen xwe bikim,
mina baveki tekçüyi
bi kiryaren te,
ku düri rastiya min nin.

Eze li kur,
xeleka perçekirina kezebe bibinim,
ü…
neynika rastiye
bi diware nüjeniya deme ve
d
a
l
q
i
n
im.

Eze
li kijan rawestgihe
bighim tirena tekçüna te
ü…..
Te ji tirena wawiken şeve
rizgar bikim.

Eze li kur,
birinen be pembü
yen ji şaştegihştina azadiye
li ba te bidrüm,
ü,
kirase rizi
li bejna dil
pine bikim???
Ez nizanim?
be cane min
hin dikare bi beze
li pey vegera te?
Yan kirase te
ye ji hevketi
cihe pina te de maye??
Ü ronahiya van herdu çavan
we tera ditina te bike… ya na???
ez nizanim
qiza min,
bawerke ez nizanim.

Balefira be çaretiye xwe
amede dike
li balefirgeha dile min deyne
ü diware bebaweriye,
roj bi roj,
di navbera min ü te de
bilind dibe.
Çima???
tu min didi
ber şiriken kevneperstiya civake,
ü,
min,
diki kelik
ji tiren keysbazan re,
çima?? .

Çima,
Tu, min,
di dergüşa keysbazan de dilorine,
ü, min,
bi siwaren serxweş re dibezine çima??.

Ez dihelim,
tu di revi,
bi baye tunekirina xwe re,
ez dişewitim ji bo te,
tu benzina nezaniya xwe
bi reva agire kezeba min dadiki.

25. 09. 2006   Oldenburg / Elmanya