Xebat Şakir - Penaberno Kürtçe Şarkı Sözleri


Xebat Şakir tarafından seslendirilen Penaberno eserinin kürtçe şarkı sözleri ve türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Penaberno eserini seslendiren diğer tüm kürt sanatçıların videolarını da buradan izleyebilirsiniz.


Penaberno Sözleri

Lehiyen azaran li vir pirrrrrrr in
ü birinen nedirüti,
be hijmarin
silbüna jin ü meran ji hev
birineke dijwara…!!!?
ka binerin
be çawa em xwe didavejin
singa tunebüne
ü mejiyen xwe
bi qelend, tolhildan
ü qedexeyan
dorpeç dikin
li vir azadiye
wekheviya
zanina
maf ü mafdariye qurban,
çima hun mina biyaniyen din,
xwe li ber lehiyen
tunebün ü tekçünan nagrin?.

Ma hün dixwazin li vir ji,
xwe hini giriye meran
ü koletiye bikin
axayen bi darhişik
ji xwe re peyda bikin
yan ji,
di bandora jineka nezan de
xwe tune bikin
malbateke bi nakokiyen xwe re
ber bi tunebüne ve bibin,
ev tunebüne
tekçüne
belav büne
ji hevdürbüna qurban.

Hüne çawa zarokan mezin bikin
bi serhişkiya xwe,
di nava nezani ü tekçünan de
bi dahatiwa
ku hün
bere we didin goleke neqam,
ku bi kiryaren we geni dibe,
ü li kolanen azadiye
we roj bi roj
ber bi tunebüne ve dibe.
bi dirüti,
nezani ü
xemsariya xwe
hüne hedi hedi li vi wari
hini awazen tekçünan bibin qurban
zaro ne ye we ne
ciwan tune dibin
qiz direvin
kal bezar dibin
kezeben dayikan perçe dibin,
tev ji be bexti ü zikreşiya meye
ji nezani ü serhişkiya me ye.

Em xwe bi kurve tune dikin?
Em e gotina dawi
li kur biqedinin?
Em e kelika dawi
li kur biçikinin?
ü darbesta dawi
li kur hilgirin?
xatirxwestina dawi
li kur bixwazin
em tune dibin!!!!!!!!????????????
tekdiçin belawela dibin
bi kiryar ü   xemsariyen xwe.

Ma em e hin çend caran
hespen serhişki ü nezaniya xwe bidin cirida
em e hin peyi çend tolhildanen
ji bir büyi
bikevin
ü çend xenceren nezaniye
di kezeba xwe de biçikinin
em e çawa di buhareke iro de
beri sed sali bijin qurban?
evder azadiye
wekheviye
ilme
zanine
maf ü mafdariya
xwe hini başiyen vi wari bikin
ne tekçünan.

Qedexe
di welaten egala ü şifqeyan de
heroj te xwendin
rümeta rüsipi ü zanyaran
li wir ji wan te dizin,
kezebe dayikan li wir
parçe dibin,
dibin lingen nezani
ü neteweperestiya xav de,
li wir,
olen kevnar
bi qedexeyan ten dorpeçkirin
diroka hezaren sala
te berevaji ü winada kirin,
li wir,
tekçüna mirovati
ü kuştina wekheviye ye
sarkirina meji
ü tunekirina hestaye,
ji hevbelakirin
ü tunekirina diroke ye.

Penaberno
li vir
bi hezaran re ü şivil
li ber we vekirine
li hespe zanebüne siwar bin
ü ber bi tirejen roje ve bibezin
bere türike şivantiya malbate
bi zanebüne tije bin
ü hebüna we bi wateyan bi xemile,
Ev der azadiye
wekheviye
ilma
zanine
maf ü mafdariya
xwe hini başiyen
vi wari bikin ne tekçünan.

02. 09. 2006   Oldenburg / Elmanya